OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  STM POLSKA

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy określają zasady zawierania umów sprzedaży i umów dostawy towarów oferowanych przez  STM Polska Jerzyna Maciejewska, Marek Maciejewski Spółka Jawna ul. Kolejowa 8 66-120 Kargowa NIP: 973-06-71-361 zwanym dalej również STM POLSKA. 

 2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy, zwane dalej również "OWS", stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i umów dostawy zawieranych z STM POLSKA przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych OWS mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w umowie. 

 3. Ogólne warunki sprzedaży lub dostawy są podane do wiadomości Kupującego, zwanego dalej również Klientem), najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.stmpolska.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z STM POLSKA. przyjęcie przez Kupującego ogólnych warunków sprzedaży lub dostawy przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży lub dostawy. 

 4. STM POLSKA zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do OWS poprzez wydanie nowej wersji OWS, na co Kupujący wyraża zgodę. z zastrzeżeniem ust. 5. 

 5. Wszelkie zmiany wprowadzone do OWS zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy  żadnego pisemnego zastrzeżenia w terminie 2 dni od dnia otrzymania OWS lub umieszczenia na stronie internetowej STM POLSKA. 

 6.  Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w OWS będą pod rygorem nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem postanowień OWS, których nie stosuje się w danej umowie. 

 7. Wszelkie pokwitowania lub innego rodzaju oświadczenia i dokumenty Kupującego, tym ogólne warunki umów Kupującego, nie będą zmieniać warunków niniejszej Umowy, OWS lub wszelkich specyfikacji technicznych, lub innych dokumentów wydanych przez STM POSLA. 

 

 

§ 2. Ceny

1. Ceny określone w cennikach (wysyłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób) są wiążące do czasu wydania nowego cennika.

2. Ceny w publikowanych cennikach są wyrażone w walucie krajowej (PLN).

3. Zamówienia fakturowane są w PLN

.

 

§ 3 Zawarcie umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego w formie pisemnej (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, mail, b2b) lub ustnej.

2. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez STM POLSKA przyjęcia zamówienia
a w przypadkach, gdy STM POLSKA nie potwierdza odrębnie na piśmie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Klienta lub jego bezpośredniego odbioru w siedzibie STM POLSKA.

 

 

§ 4 Dostawa towaru

1.W przypadku dostawy towaru do Klienta dostawę uważa się za wykonaną z chwilą  jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia;

W przypadku osobistego odbioru towaru przez Klienta – z momentem odbioru towaru z magazynu STM POLSKA.

2.Klient zobowiązany jest do odbioru towaru oraz jego wyładunku natychmiast po jego dostarczeniu.

 

 

 

§ 5 Warunki płatności

1.  Termin płatności widniejący na FV liczony jest od terminu wystawienia dokumentu sprzedaży; chyba, że odrębna obowiązująca umowa między stronami stanowi inaczej.

2. Wszelkie ceny w ofertach są cenami netto.

 

 

§ 6 Rękojmia i gwarancja -  warunki reklamacji

1.Regulamin ten dotyczy jedynie odpowiedzialności z tytułu rękojmi (oraz gwarancji, jeśli gwarancja jakości została udzielona) za wady fizyczne sprzedanego towaru w ramach umowy sprzedaży lub umowy dostawy zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.

 

   2. STM POLSKA ponosi odpowiedzialność względem nabywcy za wady fizyczne towaru,         wyłącznie jeśli:

 1. a.towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na jego przeznaczenie, 

 2. b.towar został wydany kupującemu w stanie niezupełnym, o ile wady te nie były kupującemu znane w chwili dokonywania zakupu towaru.   

 

        3.Uszkodzenia powstałe w transporcie (pęknięcia, stłuczenia, itp.) mogą być zgłaszane wyłącznie         w postaci wypełnionego  i podpisanego przez odbiorcę i kierowcę protokołu szkody.

 

        4.Termin składania reklamacji:

4.1 - wady ilościowe i uszkodzenia mechaniczne :

A) potwierdzone przez kierowcę – najpóźniej w chwili odbioru dostawy,

B) w przypadku jednorazowej dostawy przekraczającej 2 pełne skrzynie – najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po dniu odbioru dostawy

4.2 – wady jakościowe, tzn. delaminacja, zniekształcenia optyczne, niewłaściwe wymiary, przebarwienia i inne wady w wykonaniu towaru – niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 12 m-cy od dnia wydania towaru Klientowi.

 

W przypadku reklamacji dotyczących szyb już zamontowanych STM POLSKA zastrzega sobie prawo wystąpienia o dołączenie do złożonej reklamacji opinii rzeczoznawcy.

 

5.Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, w następujący sposób:

a) w przypadku wad określonych w punkcie 4.1. A odbioru dokonuje kierowca, który dostarczył towar

b) w przypadku wad określonych w punktach 4.1 B i 4.2 – odbioru dokonuje STM POLSKA lub przedsiębiorstwo spedycyjne działające na rzecz STM POLSKA.

 

6.Koszty postępowania reklamacyjnego, obejmujące wyłącznie koszty transportu reklamowanego towaru, koszty jego demontażu i ponownego montażu oraz koszty ewentualnych ekspertyz, ponoszą:

a)  w przypadku uznania reklamacji za zasadną – STM POLSKA.

b)  w przypadku nie uznania reklamacji (bezzasadna lub spóźniona reklamacja) – Klient

.

7.STM POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku z wadami towaru i wszczęciem procedury reklamacyjnej zakupionego towaru. Do reklamacji towaru po ich zamontowaniu do samochodu stosuje się odpowiednio postanowienia punkt 4.2.Koszty związane z wymontowaniem i ponownym zamontowaniem tej szyby ponoszone są przez STM POLSKA i Klienta zgodnie z zasadami przewidzianymi w punkcie 6.

 

8.W przypadku nieuznania reklamacji Klient jest zobowiązany odebrać towar z magazynu STM POLSKA na własny koszt, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuznaniu reklamacji. Po upływie 30 dni STM POLSKA ma prawo, według własnego wyboru:

- naliczać opłatę magazynową w wysokości 1 % wartości towaru za każdy dzień przechowywania towaru w magazynie,

- przesłać towar przesyłką kurierską na adres Klienta, na koszt i ryzyko Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

 

9.Każde zgłoszenie otrzyma numer w standardzie reklamacja/numer/rok (np. R/1/04). W przypadku złożenia reklamacji po terminie ustalonym w punkcie 4, zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie uznane i zostanie oddalone jako spóźnione.

 

10.Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona każdy zwracany towar musi być opisany (przyklejona kartka do towaru): nazwa towaru, kod, nazwa Klienta, data złożenia reklamacji oraz posiadać etykietę wysyłkową STM POLSKA (za wyjątkiem artykułów pochodzących z pełnej skrzyni jednego typu szyb i po-montażowej i akcesoriów). Opisu dokonuje Klient (Nabywca). Wraz z szybą musi zostać dostarczona także kopia paragonu/faktury/dokumentu WZ zakupionego towaru.

 

11.W przypadku przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jak i w przypadku odmowy rozpatrzenia reklamacji z powodów formalnych, odbiorca zostanie o tym powiadomiony pisemnie, (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, mail,) do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu reklamacji. Odbiorca poinformowany zostanie również o numerze swojego zgłoszenia.

 

14.Dział Handlowy STM POLSKA w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego prześle decyzję dotyczącą reklamacji i poinformuje na piśmie, (przy czym pojęcie to obejmuje również fax, mail, b2b) o powodach uznania lub nieuznania reklamacji. STM POLSKA zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, jeśli z przyczyn od niego niezależnych zachowanie terminu 14-dniowego nie jest możliwe, w szczególności w przypadku powstania konieczności skorzystania z opinii niezależnego rzeczoznawcy.

 

14.W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne, STM POLSKA zgodnie z żądaniem Klienta zawartym w zgłoszeniu reklamacyjnym:

  1. a.dokonuje wymiany towaru na nowy 

  2. b.lub dokonuje obniżenia jego ceny, 

W przypadku stwierdzenia przez STM POLSKA, iż wymiana towaru na nowy nie jest możliwa lub jest technicznie utrudniona, STM POLSKA poinformuje o tym Klienta w decyzji (przewidzianej w punkcie 11). Wówczas reklamacja zostanie załatwiona poprzez przyjęcie zwrotu towaru i wystawienie z tego tytułu faktury korygującej.

 

15.W przypadku uznania reklamacji wymagającej wystawienia faktury korygującej Dział Handlowy STM POLSKA wystawi i wyśle dokument najpóźniej następnego dnia po przesłaniu do Klienta informacji o uznaniu reklamacji, zgodnie z punktem 12.

 

16.W zakresie nieuregulowanym niniejszymi OWS stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i o gwarancji.

 

 

§ 8 Siła wyższaObie strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu wynikające z zaistnienia czynnika siły wyższej. W niniejszym przypadku warunki dostawy zostaną zmienione jeśli okaże się to konieczne z powodu skutków siły wyższej i obie strony uzgodnią nowe warunki. Pojęcie siły wyższej obejmuje wydarzenia o charakterze naturalnym, lub działania dokonane przez rządy sprawujące władzę lub działania dokonane przez inne osoby, których nie da się przewidzieć lub których nie da się w żadnym stopniu kontrolować takie jak huragany, powodzie, pożary, prawa, przepisy, akty, wojny, zamieszki, akty sabotażu, akty terrorystyczne, inwazje, restrykcje sanitarne, embarga.. Strona nie będąca w stanie wykonać swoich zobowiązań umownych wskutek powstania okoliczności siły wyższej, powinna pisemnie powiadomić drugą stronę o niemożności dotrzymania warunków OWS.

 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę STM POLSKA.

3. Przeniesienie wierzytelności z umowy sprzedaży lub umowy dostawy wymaga dla swej ważności wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez STM POLSKA.

Szybki kontakt

Nasze usługi